ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน
(Mini Plant)

ซอยคชสาร (ซอยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง) ถนนพหลโยธิน

ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2529 3662

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี)

ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2577 7035 โทรสาร 0 2577 7047

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

นายโสภณ มณีโชติ
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : -

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคลด้านพลังงาน 1

นายชวลิต บุญแสง
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : chawalit_b@dede.go.th

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคลด้านพลังงาน 2

นายอมรศักดิ์ รังสาคร
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : amornsak_b@dede.go.th

หัวหนัากลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน

นายณรงค์ ภู่อยู่
โทรศัพท์ 0-2529-3505
อีเมล : narong_p@dede.go.th

หัวหนัากลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน

นายพิสิทธิ์ บุญคล้าย
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : phisit_b@dede.go.th

หัวหนัากลุ่มวิชาการ

ว่าง
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : -

หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเอื้อมพร ตังสกุล
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : auamporn_t@dede.go.th