การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

บทความ, เรื่องทั่วไป

การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ท่านสามารถยื่นคำขอผ่อนผันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (ยกเลิกการยื่นคำขอผ่อนผันแบบเอกสารทั้งหมด)

กำหนดการยื่นคำขอผ่อนผันฯ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน ของปีที่จะขอรับการพิจารณาผ่อนผัน

1. ลิงก์สำหรับยื่นคำขอผ่อนผันฯ http://eservice.dede.go.th
2. ประกาศการยื่นคำขอผ่อนผันฯ http://berc.dede.go.th/?page_id=3981...
3. กรณีที่ยังไม่ได้รับรหัสลงทะเบียน 8 หลัก สามารถดาวน์โหลดแบบ EFR 1

ได้ที่ http://berc.dede.go.th/wp-content/uploads/2022/06/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-EFR-1-edit.pdf
และส่งไปที่ อีเมล e-service@dede.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2223-0021-9 ต่อ 1039, 1323, 1407, 1411, 1427, 1651, 1669

เพจ : https://www.facebook.com/dercdede
20 มกราคม 2566