ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม (e-service)

บทความ, เรื่องทั่วไป

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม (e-service)

1.การส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)

2.การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน / การแจ้งพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

3.การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พรบ. / แจ้งการใช้พลังงาน

ผ่านเว็บไซด์ eservice.dede.go.th

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.) พพ. โทร.022230021-9 ต่อ 1323 1411 1407 1669

เอกสารสัมนาระบบ e-service drive.google.com16 มกราคม 2566