ประชาสัมพันธ์การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

กิจกรรม, กิจกรรมแนะนำ

ท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและได้รับวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผ่าน 3 ช่องทาง (เลือกเพียง 1 ช่องทาง) ได้แก่ 

1. ส่งทางไปรษณีย์ 

2. ส่งด้วยตนเอง หรือ

3. กรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Service: eservice.dede.go.th

ทั้งนี้ ช่องทางที่ 1-2 ใช้แบบ บพช. 1 แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ช่องทางที่ 3 กรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2223-0021-9 ต่อ 1323 1407 1411 และ 1669

12 ตุลาคม 2565