การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

บทความ, เรื่องทั่วไป

การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง

1. ส่งเป็นเอกสารการแจ้งแต่งตั้งไปยัง พพ.

2. แจ้งแต่งตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

หน่วยงานที่กำกับดูแล : กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ.

ช่องทางการติดต่อ 

เว็บไซด์   berc.dede.go.th     เฟสบุค web.facebook.com    


9 กรกฎาคม 2565