ข่าวสารและบทความ
3 มีนาคม 2566
TSIC-ID โรงงานควบคุม

TSIC-ID คืออะไร

TSIC คือ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ย่อมาจาก Thailand Standard Industrial Classification

เป็นการจัดประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อ้างอิงตามหลักสากลของสหประชาชาติคือ ISIC (International Standard Industrial Classification) โดยในประเทศไทย ทางกระทรวงแรงงานฯ และสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่นำเอาระบบ ISIC มาปรับและจัดทำเป็นระบบ TSIC ตามบริบทของไทย


พพ.ได้นำระบบ TSIC ดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดรหัสโรงงานและอาคารควบคุม เพื่อรองรับการกำกับดูแลตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในลักษณะให้เป็นเสมือนรหัสประจำอาคาร/โรงงานควบคุม ซึ่งคล้ายกับเลขที่บัตรประจำตัวด้านพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมนั่นเอง โดยหลักการที่ใช้คือให้หนึ่งสถานประกอบการมี เลขที่ TSIC-ID เดียว และเลือกตามผลิตภัณฑ์หลัก มากำหนดเป็นรหัส TSIC นั้นๆ

ทั้งนี้ หากสถานประกอบการมีการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์หลัก (เช่นเปลี่ยนจากการเป็นสีข้าว เป็นผลิตแป้งมันสำปะหลัง) สามารถแจ้งมาที่ พพ.เพื่อขอเปลี่ยนรหัส TSIC-ID ของสถานประกอบการตนเองได้

เดิม พพ. ใช้ TSIC ตามรูปแบบของปี ค.ศ. 1972 ในการกำหนดรหัส แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงใหม่เป็น TSIC ปี ค.ศ. 2009 (Rev 3) ให้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมซึ่งจะเป็นการแบ่งประเภทที่ละเอียดและทันสมัยมากขึ้น


สำหรับโครงสร้างของ TSIC-ID ประกอบด้วยตัวเลข TSIC 5 หลัก (ยึดตามมาตรฐานของประเทศ) และ ID 4 หลัก (พพ.กำหนด) รวมทั้งหมด เป็น 9 หลัก ซึ่งความหมายของ TSIC มีดังต่อไปนี้

TSIC หลักที่ 1-2 คือ หมวดอุตสาหกรรม/อาคาร

TSIC หลักที่ 3 คือ หมู่ใหญ่ของอุตสาหกรรม/อาคาร

TSIC หลักที่ 4 คือ หมู่ย่อยของอุตสาหกรรม/อาคาร

TSIC หลักที่ 5 คือ กิจกรรมของอุตสาหกรรม /อาคาร

ID หลักที่ 1-4 คือ ลำดับของโรงงาน/อาคาร ในหมวดกิจกรรมนั้นๆ

ประโยชน์ของการจัด TSIC ขึ้นมาใหม่เพื่อสามารถทำการเปรียบเทียบข้อมูลของโรงงานและอาคารควบคุมกับองค์กรระดับสากลได้

รวมถึงการกำหนดรหัสแบบใหม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่เดิมไม่สามารถจัดรหัสที่เหมาะสมได้ 

อ่านเพิ่มเติม

1 มีนาคม 2566
คู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร

คู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร
สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

1 มีนาคม 2566
คู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน 

เล่ม 1   PRE 1 กฎหมายและความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

เล่ม 2   PRE 2 การจัดการพลังงานไฟฟ้า

เล่ม 3   PRE 3 การจัดการพลังงานความร้อน

อ่านเพิ่มเติม

20 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียนภาคบังคับ

หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน : ผชร

เงื่อนไขการลงทะเบียน : ต้องเป็นบุคลากรจากโรงงานควบคุม

คลิกวีดีโอ ลงทะเบียนภาคบังคับ หลักสูตร ผชร. สำหรับโรงงานควบคุม youtu.be

อ่านเพิ่มเติม

18 กุมภาพันธ์ 2566
3 ขั้นตอนการลงทะเบียน e-learning

คลิกวีดีโอ ลงทะเบียนเรียน E-learning  youtu.be
อ่านเพิ่มเติม

16 กุมภาพันธ์ 2566
Line Official ของระบบ e-service


กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.) มีช่องทาง  เพื่อสอบถามการปฏิบัติตามกฏหมายของ e-Service ผ่าน Line Official ตาม QR CODE นี้

แอดไลน์ Official เพื่อประสานงานการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานควบคุมอาคารควบคุม

   - โรงงานควบคุม

   - อาคารควบคุม

   - ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

   - ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

   - ผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

20 มกราคม 2566
การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ท่านสามารถยื่นคำขอผ่อนผันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (ยกเลิกการยื่นคำขอผ่อนผันแบบเอกสารทั้งหมด)

กำหนดการยื่นคำขอผ่อนผันฯ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน ของปีที่จะขอรับการพิจารณาผ่อนผัน

1. ลิงก์สำหรับยื่นคำขอผ่อนผันฯ http://eservice.dede.go.th
2. ประกาศการยื่นคำขอผ่อนผันฯ http://berc.dede.go.th/?page_id=3981...
3. กรณีที่ยังไม่ได้รับรหัสลงทะเบียน 8 หลัก สามารถดาวน์โหลดแบบ EFR 1

ได้ที่ http://berc.dede.go.th/wp-content/uploads/2022/06/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-EFR-1-edit.pdf
และส่งไปที่ อีเมล e-service@dede.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2223-0021-9 ต่อ 1039, 1323, 1407, 1411, 1427, 1651, 1669

เพจ : https://www.facebook.com/dercdede
อ่านเพิ่มเติม

16 มกราคม 2566
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม (e-service)

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม (e-service)

1.การส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)

2.การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน / การแจ้งพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

3.การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พรบ. / แจ้งการใช้พลังงาน

ผ่านเว็บไซด์ eservice.dede.go.th

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.) พพ. โทร.022230021-9 ต่อ 1323 1411 1407 1669

เอกสารสัมนาระบบ e-service drive.google.comอ่านเพิ่มเติม

12 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและได้รับวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผ่าน 3 ช่องทาง (เลือกเพียง 1 ช่องทาง) ได้แก่ 

1. ส่งทางไปรษณีย์ 

2. ส่งด้วยตนเอง หรือ

3. กรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Service: eservice.dede.go.th

ทั้งนี้ ช่องทางที่ 1-2 ใช้แบบ บพช. 1 แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ช่องทางที่ 3 กรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2223-0021-9 ต่อ 1323 1407 1411 และ 1669

อ่านเพิ่มเติม

18 กรกฎาคม 2565
ใบรับรองสำหรับหลักสูตรภาคสมัครใจ

สำหรับผู้เรียนที่เรียนภาคสมัครใจ หากท่านเรียนครบแล้วท่านสามารถ ไปดาวน์โหลดใบรับรอง ได้โดยไปที่

1.เข้าสู่ระบบ ไปที่ profile

2.ใบรับรอง

3.ดูใบรับรองของฉัน

4. print หรือ save 

อ่านเพิ่มเติม

9 กรกฎาคม 2565
การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง

1. ส่งเป็นเอกสารการแจ้งแต่งตั้งไปยัง พพ.

2. แจ้งแต่งตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

หน่วยงานที่กำกับดูแล : กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ.

ช่องทางการติดต่อ 

เว็บไซด์   berc.dede.go.th     เฟสบุค web.facebook.com    


อ่านเพิ่มเติม

4 กุมภาพันธ์ 2565
ฝากความจาก ADMIN [ปัญหาที่พบบ่อยๆ]

http://energylearning.dede.go.th/qaboard/topic/114

ปัญหาที่พบบ่อย  

1.กรอกอีเมลผิด /กรอกอีเมลที่ไม่ได้ใช้งาน /กรอกอีเมลแต่ติดแป้นพิมพ์เป็น TH

2.ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ไปยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล ทำให้เข้าสู่ระบบไม่ได้

3.ลงทะเบียนภาคบังคับ แต่กรอกข้อมูล ไม่ครบทั้ง 3 ส่วน [ภาคบังคับ ผู้ลงทะเบียนต้องมาจากโรงงานควบคุม ที่ขึ้นทะเบียนมี tsic-id แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

18 กันยายน 2564
คู่มือการใช้งาน Web E-learning
30 เมษายน 2563
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook เครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกันด้วย!!!

กดไลค์ Facebook ชื่อ PRE by DEDE กันด้วยเน้อ!!!!

อ่านเพิ่มเติม

23 เมษายน 2563
บทความพิเศษ

อำนาจหน้าที่ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และคู่มือการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
  2. กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองและการเพิกถอนหนังสือรับรอง ของผู้ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงาน
  3. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการผลิตบุคลากรด้านพลังงาน รวมทั้งทดสอบความรู้และสมรรถนะของบุคลากร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามที่กฎหมายกําหนด
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

อ่านเพิ่มเติม