ข่าวสารและบทความ
9 พฤศจิกายน 2566
งานครบรอบ 20 ปี อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ สู่ปีแห่ง คน เครื่องจักร และระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ  เจ้าของโรงงาน อาคาร ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี  อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  สู่ปีแห่ง  คน  เครื่องจักร  และระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
ในวันที่  17  พฤศจิกายน  2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิงค์ด้านล่าง

กรณีเป็นโรงงาน/อาคารควบคุม shorturl.at

กรณีเป็นผู้สนใจทั่วไป (ไม่ใช่โรงงาน/อาคารควบคุม)  shorturl.at
อ่านเพิ่มเติม

24 ตุลาคม 2566
แจ้งประกาศปิดปรับปรุงระบบ

เนื่องจาก พพ. จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดขึ้น พพ. จำเป็นต้องปิดระบบลงทะเบียนและระบบเรียนออนไลน์
โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
---> 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ปิดระบบลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์
---> 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ปิดระบบเรียนออนไลน์

หมายเหตุ : หากมีการลงทะเบียนและเรียนไม่จบหลักสูตร (ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566) ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในหลักสูตรนั้น

อ่านเพิ่มเติม

20 ตุลาคม 2566
การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (กรณีใช้ผลงาน)

รายละเอียดการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (กรณีใช้ผลงาน)
1. คุณวุฒิ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. สายช่าง) และมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 3 ปี หรือ
- ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

2. ผลงาน
มีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
- เป็นผลงานการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะแจ้งแต่งตั้ง
- สามารถดำเนินการได้ทั้งมาตรการด้านไฟฟ้าและ/หรือความร้อน
- ไม่บังคับว่ามาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินการในปีที่จะแจ้งแต่งตั้งเท่านั้น

3. แบบฟอร์ม
- หนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (แบบ บพช.1)
- หนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบัติงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (แบบ บพช.2)
- สำเนาวุฒิบัตรการศึกษาตามคุณวุฒิที่จะใช้ในการแจ้งแต่งตั้ง
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 3 ปี (กรณีวุฒิ ปวส.) (สามารถออกให้ได้โดยฝ่ายบุคคล)
- รายละเอียดการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน สามารถใช้รูปแบบเดียวกับผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและรายละเอียดผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริงสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า/ความร้อนที่อยู่ในแบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานขั้นตอนที่ 6 นำมาปรับใช้ได้

4. การพิจารณา
- ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร คุณวุฒิ และผลงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการ
- ผลงานต้องแสดงให้เห็นว่าผู้แจ้งแต่งตั้งมีองค์ความรู้ด้านการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในส่วนของการคำนวณการใช้พลังงานก่อนดำเนินมาตรการ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างดำเนินมาตรการ วิธีการคำนวณหลังจากดำเนินมาตรการเสร็จสิ้นซึ่งต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
- ตัวเลขผลการประหยัดพลังงานในแบบ บพช.2 กับรายละเอียดการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงานต้องมีความสอดคล้องกัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งแต่งตั้งได้ที่ http://berc.dede.go.th/?page_id=2010

#กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

5 ตุลาคม 2566
การจัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (E-Learning) ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) ได้ทำการจัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (E-Learning) ครั้งที่ 3/2566 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบในหลักสูตรนี้ จำนวน 252 ท่าน สำหรับผู้สอบผ่านสามารถแจ้งแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมนั้นๆได้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ name_pass_test_e_3-66.pdf (dede.go.th)

อ่านเพิ่มเติม

23 มิถุนายน 2566
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในรูปแบบ ONSITE (มีค่าใช้จ่าย)

ตามที่ พพ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในรูปแบบออนไซต์ กับหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน ให้กับบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม นั้น
..
โดยหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกอบรม มีดังนี้
✨ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) ในเขตภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ
✨สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร.) และหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (ผชอ.)
✨มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทฤษฎี
✨มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ปฏิบัติ
..
รายละเอียด สามารถแสกนผ่าน QR CODE

อ่านเพิ่มเติม

10 มิถุนายน 2566
ศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน (Display Center)

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
ติดต่อนัดเยี่ยมชม 02-577-7035-41 ต่อ 103, 106
เพจ Facebook หรือ Facebook
ศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน (Display Center) ประกอบด้วย 3 ศูนย์ ได้แก่
1.ภาคบ้านอยู่อาศัย
2.ภาคอาคารธุรกิจ
3.ภาคอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

10 มิถุนายน 2566
การจัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (E-Learning) ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.) ได้ทำการจัดสอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน สำหรับผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ (E-Learning) ครั้งที่ 2/2566 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบในหลักสูตรนี้ จำนวน 354 ท่าน เมื่อสอบผ่านสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมนั้นๆได้ และในการสอบครั้งนี้ ทาง พพ. ได้ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่านให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการสอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าสอบทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม

3 มีนาคม 2566
TSIC-ID โรงงานควบคุม

TSIC-ID คืออะไร

TSIC คือ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ย่อมาจาก Thailand Standard Industrial Classification

เป็นการจัดประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อ้างอิงตามหลักสากลของสหประชาชาติคือ ISIC (International Standard Industrial Classification) โดยในประเทศไทย ทางกระทรวงแรงงานฯ และสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่นำเอาระบบ ISIC มาปรับและจัดทำเป็นระบบ TSIC ตามบริบทของไทย


พพ.ได้นำระบบ TSIC ดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดรหัสโรงงานและอาคารควบคุม เพื่อรองรับการกำกับดูแลตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในลักษณะให้เป็นเสมือนรหัสประจำอาคาร/โรงงานควบคุม ซึ่งคล้ายกับเลขที่บัตรประจำตัวด้านพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมนั่นเอง โดยหลักการที่ใช้คือให้หนึ่งสถานประกอบการมี เลขที่ TSIC-ID เดียว และเลือกตามผลิตภัณฑ์หลัก มากำหนดเป็นรหัส TSIC นั้นๆ

ทั้งนี้ หากสถานประกอบการมีการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์หลัก (เช่นเปลี่ยนจากการเป็นสีข้าว เป็นผลิตแป้งมันสำปะหลัง) สามารถแจ้งมาที่ พพ.เพื่อขอเปลี่ยนรหัส TSIC-ID ของสถานประกอบการตนเองได้

เดิม พพ. ใช้ TSIC ตามรูปแบบของปี ค.ศ. 1972 ในการกำหนดรหัส แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงใหม่เป็น TSIC ปี ค.ศ. 2009 (Rev 3) ให้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมซึ่งจะเป็นการแบ่งประเภทที่ละเอียดและทันสมัยมากขึ้น


สำหรับโครงสร้างของ TSIC-ID ประกอบด้วยตัวเลข TSIC 5 หลัก (ยึดตามมาตรฐานของประเทศ) และ ID 4 หลัก (พพ.กำหนด) รวมทั้งหมด เป็น 9 หลัก ซึ่งความหมายของ TSIC มีดังต่อไปนี้

TSIC หลักที่ 1-2 คือ หมวดอุตสาหกรรม/อาคาร

TSIC หลักที่ 3 คือ หมู่ใหญ่ของอุตสาหกรรม/อาคาร

TSIC หลักที่ 4 คือ หมู่ย่อยของอุตสาหกรรม/อาคาร

TSIC หลักที่ 5 คือ กิจกรรมของอุตสาหกรรม /อาคาร

ID หลักที่ 1-4 คือ ลำดับของโรงงาน/อาคาร ในหมวดกิจกรรมนั้นๆ

ประโยชน์ของการจัด TSIC ขึ้นมาใหม่เพื่อสามารถทำการเปรียบเทียบข้อมูลของโรงงานและอาคารควบคุมกับองค์กรระดับสากลได้

รวมถึงการกำหนดรหัสแบบใหม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่เดิมไม่สามารถจัดรหัสที่เหมาะสมได้ 

อ่านเพิ่มเติม

1 มีนาคม 2566
คู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร

สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

1 มีนาคม 2566
คู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน 

เล่ม 1   PRE 1 กฎหมายและความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

เล่ม 2   PRE 2 การจัดการพลังงานไฟฟ้า

เล่ม 3   PRE 3 การจัดการพลังงานความร้อน

อ่านเพิ่มเติม

20 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียนภาคบังคับ

หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน : ผชร

เงื่อนไขการลงทะเบียน : ต้องเป็นบุคลากรจากโรงงานควบคุม

คลิกวีดีโอ ลงทะเบียนภาคบังคับ หลักสูตร ผชร. สำหรับโรงงานควบคุม youtu.be

อ่านเพิ่มเติม

18 กุมภาพันธ์ 2566
3 ขั้นตอนการลงทะเบียน e-learning

คลิกวีดีโอ ลงทะเบียนเรียน E-learning  youtu.be
อ่านเพิ่มเติม

16 กุมภาพันธ์ 2566
Line Official ของระบบ e-service


กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.) มีช่องทาง  เพื่อสอบถามการปฏิบัติตามกฏหมายของ e-Service ผ่าน Line Official ตาม QR CODE นี้

แอดไลน์ Official เพื่อประสานงานการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานควบคุมอาคารควบคุม

   - โรงงานควบคุม

   - อาคารควบคุม

   - ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

   - ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

   - ผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

20 มกราคม 2566
การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ท่านสามารถยื่นคำขอผ่อนผันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (ยกเลิกการยื่นคำขอผ่อนผันแบบเอกสารทั้งหมด)

กำหนดการยื่นคำขอผ่อนผันฯ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน ของปีที่จะขอรับการพิจารณาผ่อนผัน

1. ลิงก์สำหรับยื่นคำขอผ่อนผันฯ http://eservice.dede.go.th
2. ประกาศการยื่นคำขอผ่อนผันฯ http://berc.dede.go.th/?page_id=3981...
3. กรณีที่ยังไม่ได้รับรหัสลงทะเบียน 8 หลัก สามารถดาวน์โหลดแบบ EFR 1

ได้ที่ http://berc.dede.go.th/wp-content/uploads/2022/06/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-EFR-1-edit.pdf
และส่งไปที่ อีเมล e-service@dede.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2223-0021-9 ต่อ 1039, 1323, 1407, 1411, 1427, 1651, 1669

เพจ : https://www.facebook.com/dercdede
อ่านเพิ่มเติม

16 มกราคม 2566
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม (e-service)

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม (e-service)

1.การส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)

2.การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน / การแจ้งพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

3.การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พรบ. / แจ้งการใช้พลังงาน

ผ่านเว็บไซด์ eservice.dede.go.th

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.) พพ. โทร.022230021-9 ต่อ 1323 1411 1407 1669

เอกสารสัมนาระบบ e-service drive.google.comอ่านเพิ่มเติม

12 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและได้รับวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผ่าน 3 ช่องทาง (เลือกเพียง 1 ช่องทาง) ได้แก่ 

1. ส่งทางไปรษณีย์ 

2. ส่งด้วยตนเอง หรือ

3. กรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Service: eservice.dede.go.th

ทั้งนี้ ช่องทางที่ 1-2 ใช้แบบ บพช. 1 แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ช่องทางที่ 3 กรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2223-0021-9 ต่อ 1323 1407 1411 และ 1669

อ่านเพิ่มเติม

18 กรกฎาคม 2565
ใบรับรองสำหรับหลักสูตรภาคสมัครใจ

สำหรับผู้เรียนที่เรียนภาคสมัครใจ หากท่านเรียนครบแล้วท่านสามารถ ไปดาวน์โหลดใบรับรอง ได้โดยไปที่

1.เข้าสู่ระบบ ไปที่ profile

2.ใบรับรอง

3.ดูใบรับรองของฉัน

4. print หรือ save 

อ่านเพิ่มเติม

9 กรกฎาคม 2565
การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง

1. ส่งเป็นเอกสารการแจ้งแต่งตั้งไปยัง พพ.
2. แจ้งแต่งตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

หน่วยงานที่กำกับดูแล : กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ.
ช่องทางการติดต่อ 
เว็บไซด์   berc.dede.go.th     เฟสบุค web.facebook.com    

ส่งมาทางไปรษณีย์
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทร 022230021-9
สำหรับโรงงานควบคุมกดเบอร์ต่อดังนี้(แยกตามประเภทอุตสาหกรรม)
ต่อ 1550 คุณศุภชัย [อาหาร,เครื่องดื่ม,ยาสูบ]
ต่อ 1088 คุณพรชัย [อโลหะ]
ต่อ 1367 คุณฐากร [ไฟฟ้าประปาก๊าซ,กระดาษ,สิ่งทอ]
ต่อ 1497 คุณกุลศิริ [เคมี,ไม้,หินกรวดดินทราย]
ต่อ 1666 ร้อยโทกิติพงศ์ [ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรอุปกรณ์]
ต่อ 1556 คุณอนุพงศ์ [อุตสาหกรรมอื่นๆ]
ต่อ 1096 คุณสิทธิพล [โลหะมูลฐาน]

อ่านเพิ่มเติม

4 กุมภาพันธ์ 2565
ฝากความจาก ADMIN [ปัญหาที่พบบ่อยๆ]

http://energylearning.dede.go.th/qaboard/topic/114

ปัญหาที่พบบ่อย  

1.กรอกอีเมลผิด /กรอกอีเมลที่ไม่ได้ใช้งาน /กรอกอีเมลแต่ติดแป้นพิมพ์เป็น TH

2.ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ไปยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล ทำให้เข้าสู่ระบบไม่ได้

3.ลงทะเบียนภาคบังคับ แต่กรอกข้อมูล ไม่ครบทั้ง 3 ส่วน [ภาคบังคับ ผู้ลงทะเบียนต้องมาจากโรงงานควบคุม ที่ขึ้นทะเบียนมี tsic-id แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

18 กันยายน 2564
คู่มือการใช้งาน Web E-learning