1. กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลากรด้านพลังงาน ให้บริการอะไรบ้าง?

พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน และการจัดการด้านพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจ

ขั้นตอนการเข้าอบรมออนไลน์

เพื่อพัฒนาและ ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและเทคโนโลยีด้านพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

หลักสูตรภาคสมัครใจ

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการอบรมด้านพลังงาน

ลงทะเบียน

สร้างบัญชีสมาชิกด้วยอีเมลเพื่อใช้เข้าสู่ระบบอบรมออนไลน์

เรียนผ่านระบบออนไลน์

เข้าเรียนในหลักสูตรภาคสมัครใจได้ตลอดเวลา

รับใบรับรองออนไลน์

ทดสอบและวัดผลจากเกณฑ์ที่กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

หลักสูตรภาคบังคับ

สำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ลงทะเบียน

สร้างบัญชีสมาชิกด้วยอีเมลเพื่อใช้เข้าสู่ระบบอบรมออนไลน์

ยืนยันตัวตน

กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อนุมัติ

เรียนผ่านระบบออนไลน์

เข้าเรียนในหลักสูตรภาคบังคับ โดยต้องปฏิบัติตามกติกาที่กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานตั้งไว้

เข้าทดสอบเพื่อรับใบรับรอง

เมื่อเรียนครบหลักสูตรและมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าอบรมมีสิทธิ์ขอสอบ ณ สถานที่สอบ เพื่อขอใบรับรอง

หลักสูตรอบรมต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ได้จัดแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเลือกสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ตามความสนใจ ดังนี้

ข่าวสารและบทความ

แหล่งรวมข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศต่างๆ และบทความที่เกี่ยวกับข้องเทคโนโลยีด้านพลังงาน

เว็บไซต์อนุรักษ์พลังงาน